بررسی شده 22%
قبول شده 33%
رد شده 50%

پیگیری وضعیت ثبت استارتاپ در شتاب دهنده